ក្រោពីកាថ្លែងសារនយោបាយ របស់លោកនាយករដ្ឋមន្រ្តី ហ៊ុនសែន ដែលបានព្រមានម្ដងហើយ ម្ដងទៀត ! ពីកាដូរទម្លាប់រូបលោក ចេញអំណាច ដោយការផ្លាសមេដឹកនាំថ្មី មកដឹកនាំជំនួសរូបលោកនោះ ! លោក ហ៊ុនសែនបានអះអាងថា នឹង មានសង្រ្គាមកើតឡើង! លោកសួន សេរីរដ្ឋា មេបក្សអំណាចខ្មែរ ក៏បាន ឆ្លើយតប ទៅនឹងសានយោបាយ  របស់លោក ហ៊ុនសែន នោះវិញថា ប្រទេសខ្មែរ មិនអាចកើតមានសង្រ្គាមឡើងវិញនោះទេ ទោះប្រទេសនេះ គ្មានកាដឹកនាំរបស់ លោក ហ៊ុនសែនក៏ដោយ! លោក សួនសេរីរដ្ឋា ក៏ថ្លែងបន្តទៀតថា កាយកពាក្យថាសង្រ្គាមអាចនឹងកើតមានឡើងវិញ  បើគ្មានកាដឹកនាំរបស់លោក ហ៊ុនសែននោះ នេះជាកាភ័យខ្លាច  ធ្លាប់ពីអំណាច របស់មេដឹកនាំផ្ដាច់ការ និង ជាគំនិតមេដឹកនាំផ្ដាច់ការ ដែលតែងតែងគម្រាម កំហែង ពលរដ្ឋ លោក សួនសេរីរដ្ឋា ក៏បានអំពាវនាវ អោយ ពលរដ្ឋខ្មែរ កំខ្លាចហើយបន្ត បេសកម្មដូរមេដឹកនាំ ព្រោះសង្រ្គាមអាចកើតឡើង បាន គឺរវាង កងទ័ព និងកងទ័ព តែ ពលរដ្ឋខ្មែរ គ្មានកងទ័ពនោះទេ លោក សួនសេរីរដ្ឋា ក៏បានបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថា គ្មានអំណាចអ្វី ដែលយកឈ្នះ អំណាច ធម្មជាតិ របស់ ពលរដ្ឋខ្មែរ បាននោះទេ ...។

សម្លេង

លោក ហ៊ុនសែនធ្លាប់បាន បញ្ចេញសារ នយោបាយ ថាសង្រ្គាមអាច នឹងកើតមានឡើងវិញ បើគ្មានដឹកនាំ របស់លោក នេះម្ដងហើយម្ដងទៀត  ដោយ ហ៊ុនសែនបានអះអាងថា មានតែលោកនោះទេ ដែលអាច រក្សារ នូវសន្តិភាព សម្រាប់ប្រទេសខ្មែរ មួយនេះបាន ។

សម្លេង 

ក្រោមកាដឹកនាំ របស់ លោក ហ៊ុនសែន ជាង៣០ឆ្នាំ តែម្នាក់ឯងនេះផងដែរ ត្រូវមជ្ឍដ្ឋានជាតិ និងមជ្ឍអន្តជាតិ ជាច្រើន បានចាត់ទុក ប្រទេសខ្មែរ ជាប្រទេស ដែលទទួលនូវ អំណាចផ្ដាច់ការ ដែលមនុស្សតែម្នាក់ កាន់អំណាច រហូតជាង៣០តែម្នាក់ឯង  ការំលោភសិទ្ធិពលរដ្ឋ កាបាញ់សម្លាញ់អ្នកស្លូតត្រង់ ប្រពន្ធ តុលាការ មិនផ្ដល់ភាព យុត្តិធម៍ សម្រាប់ អ្នកស្លូតត្រង់ ត្រូវាបាន កើតឡើងពេញ ផ្ទៃប្រទេស ។

ទស្សនាវីដេអូ ( https://www.youtube.com/watch?v=FQbfh7wOCes )

អត្តដោយ(ដេវុិន)

<li class='sorting-06 facebook' title='Follow us on Facebook'><a href='#'><i class='fa fa-facebook'/><span class='inv'/></a></li>
<li class='sorting-07 twitter' title='Follow us on Twitter'><a href='#'><i class='fa fa-twitter'/><span class='inv'/></a></li>
<li class='sorting-08 googleplus' title='Follow us on Google+'><a href='#'><i class='fa fa-google-plus'/><span class='inv'/></a></li>
<li class='sorting-09 linkedin' title='Follow us on LinkedIn'><a href='#'><i class='fa fa-linkedin'/><span class='inv'/></a></li>
<li class='sorting-10 youtube' title='Follow us on Youtube'><a href='#'><i class='fa fa-youtube'/><span class='inv'/></a></li>