សេចក្ដី ជូនដំណឹងរបស់ គណបក្សអំណាចខ្មែរ ថ្ងៃទ១៤ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០១៧

ស្ដីអំពីការៀបចំ បេក្ខជនចូលរួម ប្រជុំ គ.ជ.ប នៅថ្ងៃទី ១៤ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ២០១៧

ដែលមានខ្លឹមសារ ដូចខាងក្រោម ៖