សេចក្ដីជូនដំណឹង របស់ គណបក្សអំណាចខ្មែរ អំពីកាកែសម្រួលឯកសារ ដាក់ជូនក្រសួងមហាផ្ទៃ ជូនសមាជិកសមាជិការ

ដែលមានដូចខាងក្រោម ៖