គណបក្សអំណាចខ្មែរ ដែលដឹកនាំដោយ លោកសួង សុភ័ណ្ឌជាប្រធាន គណបក្ស នឹងចុះជួបជាមួយ សមាជិក សមាជិការ និង អ្នកគាំទ្រ របស់ គណបក្សអំណាចខ្មែរ នៅក្រុងប៉ៃលិន ក្រុងបាត់ដំបង និង ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ 
ដែលមានកាបរិច្ឆេទដូចខាងក្រោមនេះ ដូចនេះសូមសមាជិក និងសមាជិការ និង​អ្នកគាំទ្រ គណបក្សអំណាចខ្មែរ ទាំងអស់ ចូលរួម ៖