សេចក្ដីជូនដំណឹង របស់ គណបក្សអំណាចខ្មែរ ស្ដីអំពីកាចូលរួមប្រជុំនៅ គ.ជ.ប នៅថ្ងៃទី ០៣ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០១៧
 
 
 
លិខិត របស់ គ.ជ.ប ដាក់ជូន គណបក្សអំណាចខ្មែរ