លិខិត ថ្លែងអំណរគុណ របស់ គណបក្សអំណាចខ្មែរ ជូនដល់ម្ចាស់ជំនួយ