របាយការណ៍ ចំណូលចំណាយ ប្រចាំខែប្រាំបី របស់គណបក្សអំណាចខ្មែរ