របាយការណ៍ ចំណូលចំណាយ ប្រចាំខែប្រាំបួន របស់គណបក្សអំណាចខ្មែរ