ថ្ងៃទី ២៨ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០១៧
 
សេចក្ដី ថ្លែងការណ៍ របស់ គណបក្សអំណាចខ្មែរ