ថ្ងៃទី ១៧ កក្កដា ២០១៦,

វាជាទង្វើរឆ្កួតលេរលារ និងជានយោបាយឥតគុណធម៌របស់ សម រង្សី ដែលធ្វើនយោបាយជាង ២០ ឆ្នាំមកនេះ ចូលចិត្តយកតែបញ្ហាផ្ទាល់ខ្លួន ទៅដើរហាមឃាត់បរទេស មិនឲ្យជួយខ្មែរ ! ។