លោកសួនសេរីរដ្ឋា មានប្រសាសន៍ថា៖ មេដឹកនាំ គណបក្ស សង្រ្គោះជាតិ ជាមេដឹកនាំ ដែលមិនអាច កាពារ ជ័យជំនះ ដែល ពលរដ្ឋផ្ដល់អោយបាន