នៅថ្ងៃទី19/05/2016 នេះលោក ម៉ក់ រតនា ប្រធានប្រតិបត្តិខេត្តបាត់ដំបង និង ខេត្តប៉ៃលិន បានលើកឡើងក្នុងទំព័ត៌ហ្វេសប៊ុករបស់លោកថា 


លោក សួនសេរីរដ្ឋា លើកឡើងថា៖ រដ្ឋាភិបាល ដែលដឹកនាំ ប្រទេស នាពេល បច្ចុប្បន្ន គឺជា រដ្ឋាភិបាល ដែល ការពារ ផលប្រយោជន៍ ជនជាតិយួន