លោក សួនសេរីរដ្ឋា លើកឡើងថា៖ រដ្ឋាភិបាល ដែលដឹកនាំ ប្រទេស នាពេល បច្ចុប្បន្ន គឺជា រដ្ឋាភិបាល ដែល ការពារ ផលប្រយោជន៍ ជនជាតិយួន