លោក សេរី ប៊ុនឡុង អនុប្រធានបណ្ដាញប្រតិបត្តិ ទទួលបន្ទុកអាណាខេត្តភាគខាងលិច បានប្រតិកម្មចំពោះសម្ដី លោក ហ៊ុន សែន យ៉ាងដូច្នេះថា៖


ថ្ងៃទី ២៥ មេសា ២០១៦,
នេះជាវប្បធម៌ដ៏មហាសែនអាក្រក់មួយនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរ គឺឪធ្វើនាយក្រសួង


ថ្ងៃទី២៣ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៦

លោក សេរី ប៊ុនឡុង អនុប្រធានបណ្ដាញប្រតិបត្តិ ទទួលបន្ទុកអាណាខេត្តភាគខាងលិច


លោក សេង សុផាននី ប្រធាន ខុទ្ធកាល័យ នៃគណបក្សអំណាចខ្មែរ បាននិយាយសង្កត់ធ្ងន់ថាខ្មែរចង់បានសាមគ្គីតែមាត់។ ប្រលឹងខ្មែរយើងបែកបាក់ ព្រោះតែសត្រូវគេដឹងពីចំណុចខ្សោយរបស់មេដឹកនាំខ្មែរ ដែល