លោក សេរី ប៊ុនឡុង អនុប្រធានបណ្ដាញប្រតិបត្តិ ទទួលបន្ទុកអាណាខេត្តភាគខាងលិច បានប្រតិកម្មចំពោះសម្ដី លោក ហ៊ុន សែន យ៉ាងដូច្នេះថា៖


ថ្ងៃទី ២៥ មេសា ២០១៦,
នេះជាវប្បធម៌ដ៏មហាសែនអាក្រក់មួយនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរ គឺឪធ្វើនាយក្រសួង


ថ្ងៃទី២៣ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៦

លោក សេរី ប៊ុនឡុង អនុប្រធានបណ្ដាញប្រតិបត្តិ ទទួលបន្ទុកអាណាខេត្តភាគខាងលិច