សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន គណបក្សអំណាចខ្មែរ អំពីការវិលត្រឡប់ចូលប្រទេសវិញ របស់លោក សួន សេរីរដ្ឋា ប្រធាន គណបក្សអំណាចខ្មែរ