ថ្ងៃទី ៩ វិច្ឆិកា ២០១៦,

         ខ្មែរជាប្រទេស ដែលមានឯករាជ្យតែលើក្រដាស ដូចមានសន្តិភាពតែនៅលើក្រដាសកិច្ចព្រមព្រៀងដែរ តែគ្មានឯករាជ្យពិតប្រាកដ និងគ្មានសន្តិភាពពិតប្រាកដទេ ។