វាគឺជា «អំពើក្បត់ជាតិ» ដែលអនុញ្ញាត្តិឲ្យជនជាតិយួន និងជនបរទេស មានសិទ្ធិចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត


ថ្ងៃទី ១៧ កក្កដា ២០១៦,

វាជាទង្វើរឆ្កួតលេរលារ និងជានយោបាយឥតគុណធម៌របស់ សម រង្សី ដែលធ្វើនយោបាយជាង ២០ ឆ្នាំមកនេះ ចូលចិត្តយកតែបញ្ហាផ្ទាល់ខ្លួន ទៅដើរហាមឃាត់បរទេស មិនឲ្យជួយខ្មែរ ! ។