វាគឺជា «អំពើក្បត់ជាតិ» ដែលអនុញ្ញាត្តិឲ្យជនជាតិយួន និងជនបរទេស មានសិទ្ធិចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត